គន្លឹះ​សំខាន់​ៗ​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព និង​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​លើ ZOOM

សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពនៅលើ ZOOM

  

នៅ​ពេល​ប្រើ ​Zoom ​វា​ពិត​ជា​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​កំណត់​ផ្នែក​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​អាច​គ្រប់​គ្រង​នូវ​ឯក​ជនភាព ​និង​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​បាន​។ វិធាន​សាមញ្ញៗ​ដែល​គួរ​អនុវត្ត​មាន​ដូច​ជាៈ​

១- កំណត់​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រជុំ​ និង​ចែក​រំលែក​ពាក្យ​សម្យាត់​នោះ​តែ​ជាមួយ​អ្នក​ចូល​រួម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ គួរ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់​ទំនង​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ដូចជា​Signal ​WhatsApp ​ឬ ​Wire​ជា​ដើម ​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ពាក្យ​សម្ងាត់​នោះ​។

២- កុំ​ប្រើ​ជម្រើស​ភ្ជាប់​ការ​ហៅ​ (call​ connection​ option) ​ដើម្បី​ចូល​រួម​ប្រជុំ​ព្រោះ​ជម្រើស​ហៅ​ទាំង​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​អ៊ិន​គ្រីប​ទេ​។ ​ប្រើ​តំណ​ភ្ជាប់ ​URL ​ដែល​ការ​ពារ​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់​។

៣- ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ការ​ប្រជុំ​ (Host)​ ត្រូវ​កំណត់​កុំ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​ អាច​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់​ប្រជុំ​នៅ​លើ ​Zoom​ បាន​រហូត​ដល់​ការ​ប្រជុំ​ចាប់​ផ្តើម​។ ​ហើយ​សូម​កុំ​ភ្ជាប់​គណនី ​zoom​ របស់​អ្នក ​ជា​មួយ​នឹង​កម្ម​វិធី​ផ្សេង​ទៀត​។