សុវត្ថិភាពឌីជីថលៈ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល

សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​នេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​រៀង​ និង​និពន្ធ​ឡើង​ដោយ Natasha Msonza ជន​ជាតិ​ហ្សីម​បាវេ​ ជា​អ្នក​ឯកទេស​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ ដោយ​ផ្អែក​តាម​បទ​ពិសោធន៍​ជាក់​ស្តែង​របស់​គាត់​ដែល​ជា​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ និង​ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​អ្នក​ជំនាញ និង​អង្គការ​ជា​ច្រើន​មាន​ដូច​ជា អង្គការ​ Internews, Safe Sister, ISC, Defend Defenders ជា​ដើម។

  

សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​សម្រាប់​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ​ក្រុម​ការងារ DigitalHub101 នៅ​ក្នុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២០។ សៀវ​ភៅ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​គន្លឹះ​ផ្សេងៗ​ទាក់​ទង​នឹង វិធី​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ ចំពោះ​ប្រធាន​បទ​ជាក់​លាក់​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ និង​មាន​ប្រសិទិ្ធ​ភាព និង​ប្រាប់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​ចំពោះ​ប្រធាន​បទ​នីមួយៗ​។  វា​ជួយសម្រួល​អោយ​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដឹង​ពី​របៀប​ធ្វើ​ផែន​ការ​បង្រៀន​ ច្បាស់​លាស់ ជា​ពិសេស​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​នូវ​ចំនុច​ដែល​គួរ​ឬ​មិន​គួរ​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​ អ្នក​ចូល​រូម។

ចុចទីនេះដេើម្បីទាញយក