តួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការរាយការណ៍ពីជំងឺកូវីដ១៩