៣យ៉ាង​ងាយៗគ្រប់គ្នាគួរ​ធ្វើ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន