របៀបពិនិត្យ​មើលថា​តើ​ទូរស័ព្ទ Android អ្នក​បាន​បើក​មុខងារ​កូដនីយកម្ម​ហើយឬនៅ