បើ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច (Hack) តើ​ត្រូវ​យក​មក​វិញ​ដោយ​របៀប​ណា?

August 8th, 2023

តើ​ត្រូវ​ធ្វើដូច​ម្តេច​ដើម្បីយក​គណនី​របស់​អ្នក​មក​វិញ ​ប្រសិន​បើ​គណនី​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ លួច​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់?

កំណត់​សុវត្ថិ​ភាព និង​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​លើ Facebook តាម​រយៈ​មុខ​ងារ Privacy Checkup

May 27th, 2022

Privacy Checkup ជា​មុខ​ងារ​មួយ​ដែល​ហ្វេស​ប៊ុក​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បីជួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ ​កំណត់​ឯក​ជនភាព និង​សុវត្ថិភាព​នៅលើ​គណនី​របស់​ពួក​គេ។ ​
ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ពន្យល់​ពី​ចំណុច​នីមួយៗ និង​ពាក្យគន្លឹះ​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រើមុខងារនេះ។

ភាពចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និង Facebook

May 28th, 2021

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​iOS​របស់​Apple នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ប្រសិន​បើ​កម្មវិធីណា​មួយ​ចង់​តាម​ដាន​អ្នក។ មូល​ហេតុនេះ​ហើយ​ធ្វើ​ក្រុមហ៊ុន​Facebookមិន​សូវ​ពេញ​ចិត្ត​នូវ​ដំណើរ​ការ​មួយ​នេះ​។​