គោល​ដៅ​វាយ​ប្រហារ​ដែល​គាំ​ទ្រ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​លើ​សកម្មជន​ក្នុង​តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍

  

ទាញ​យក​ក្រាហ្វិចព័ត៌​មាន​នេះ​ជា PDF