កំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកល ព័ត៌មានគឺជាសិទិ្ធមូលដ្ឋានមួយ