សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​រុក​រក​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត​ជា​មួយ​នឹង​ HTTPS

ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​ដឹង​ថា​ គេហទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចូល​មើល​មាន​សុវត្ថិភាព​ ឬអត់? តើ​ព័ត៌​មាន​អ្វី​ខ្លះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាត​ត្រដាង នៅ​លើ​គេហទំព័រ http? តើ​អ្នក​ណា​ខ្លះ និង​ឃើញ​ព័ត៌​មាន​ទាំង​នោះ? តើ​ព័ត៌មាន​អ្វី​ខ្លះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាត​ត្រដាង នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ https?