បើក​មុខងារ Random Hardware Address ដើម្បី​ការពារ​ការ​តាម​ដាន​ទីតាំង​កុំព្យូទ័រ​ពេល​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Wi-Fi

  

ទាញ​យក​ក្រាហ្វិចព័ត៌មាន ជា PDF
អាន​អត្ថបទលម្អិត​អំពី មុខងារ Random Hardware Address