តួនាទីរបស់រដ្ឋក្នុងការធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងសិទិ្ធទទួលបានព័ត៌មាន កំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលជំងឺកូវីដ១៩