តួនាទីរបស់បណ្តាញអនឡាញកំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលជំងឺកូវីដ១៩