កំណត់​សុវត្ថិ​ភាព និង​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​លើ Facebook តាម​រយៈ​មុខ​ងារ Privacy Checkup

May 27th, 2022

Privacy Checkup ជា​មុខ​ងារ​មួយ​ដែល​ហ្វេស​ប៊ុក​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បីជួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ ​កំណត់​ឯក​ជនភាព និង​សុវត្ថិភាព​នៅលើ​គណនី​របស់​ពួក​គេ។ ​
ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ពន្យល់​ពី​ចំណុច​នីមួយៗ និង​ពាក្យគន្លឹះ​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រើមុខងារនេះ។

Facebook ​ប្រកាស​បើក​ដំណើរ​ការ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯក​ជន​ភាព (Privacy Center​) ដើម្បី​​អប់រំ​​អ្នក​​ប្រើ​​ប្រាស់​លើ​ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ និង​​ជម្រើស​​ឯក​ជន​​ភាព

February 2nd, 2022

Meta Platforms ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ពី​មុន​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា Facebook កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ បាន​ប្រកាស​បើក​ដំណើរ​ការ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​ដែល​មាន​គោល​បំណង “អប់រំ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់” អំពី​វិធី​សាស្រ្ត​របស់​ខ្លួន​ទាក់​ទង​នឹង​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​ប្រមូល​និង​ដំណើរ​ការ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម​របស់ខ្លួន។​