ការវាយប្រហារនៅអ៊ីនធឺណិតក្នុងឆ្នាំ២០២១

ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​វិធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​បណ្តាញ​អ៊ីន​ធឺណិត​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ទៅ​ បើ​ទោះ​បី​កម្រិត​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ​ក៏ដោយ។

  

ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​COVID-19​បាន​ក្លាយ​ជា​ឱ​កាស​របស់​ជន​ខិល​ខូច​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ទៅ​លើ​ទិន្ន​ន័យ​របស់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​។​ លើស​ពី​នេះ​ទៀត​កម្ម​វិធី​មេ​រោគ​Ransomware​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ទៅ​លើ​វិស័យ​អប់​រំ​ផង​ដែរ​។​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​ការ​ធ្វើ​ការ​ពី​ផ្ទះ​ ឬ​ពី​ចម្ងាយ​បាន​បង្កើត​ជា​ហា​និ​ភ័យ​ជា​ច្រើន​លើ​បណ្តាញ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ជា​ពិ​សេស​ការ​គ្រប់​គ្រង​ទិន្ន​ន័យ​និង​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ប្រ​ឈម​ទាំង​៦​ធំៗ​ទៅ​លើ​សុវត្ថិភាព​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​

 1. ហា​និ​ភ័យ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ពី​ផ្ទះ ​ឬ​ពី​ចម្ងាយ​
  ​ជំងឺ​COVID​19​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថា​ប័ន​ជា​ច្រើន​សម្រេច​ចិត្ត​ឱ្យ​បុគ្គ​លិក​របស់​គេ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​នៃ​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ​។ ​ការ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ផ្ទះ​ ឬ​ពី​ចម្ងាយតម្រូវឱ្យ​ពួក​គេ​មាន​កំណើន​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ដើម្បី​ភា្ជប់​ជា​មួយ​ឧបករណ៍​អេ​ឡិច​ត្រូ​ណិច​របស់​ពួក​គេ​។​ ស្ថាន​ភាព​នេះ​បាន​បង្កើត​ជាឱ​កាស​ដល់​ជន​ខិល​ខូច​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​។ ​នេះ​ជា​ចំ​ណោត​បញ្ហា​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ​ដោយ​សារ​ស្ថា​ប័ន​ភាគ​ច្រើន​មិន​បាន​រៀប​ចំ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​​ទិន្ន​ន័យ​នៅ​ពេល​បុគ្គ​លិក​របស់​គេ​ធ្វើ​ការ​ពី​ចម្ងាយ​។
 2. អាយុ​ជីវិត​ និង​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​
  ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​មួយ​ទៀត​គឺ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​បាន​ធ្វើឱ្យ​បាត់​បង់​ជីវិត​អ្នក​ជំងឺ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ឌុស​សែលដុស​ ប្រ​ទេស​អា​ឡឺ​ម៉ង់​។
  វិ​ស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល​គឺ​កំពុង​ប្រ​ឈម​មុខ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត ​ដោយ​សារ​វិសាល​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដ៏​ធំ​របស់​វិស័យ​នេះ​។ ​ប្រសិន​ករណី​នេះ​ឈាន​ដល់​ការ​កាត់​ក្តី ​វា​នឹង​ក្លាយ​ជា​ករណី​ទី​១​ដែល​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​តាម​រយៈ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ​។
 3. ការ​គំរាម​ថ្មីៗ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​
  ផល​ប៉ះ​ពាល់​មួយ​ទៀត​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ជា​មួយ​នឹងកការ​ធ្វើ​ការ​ពី​ចម្ងាយ ​គឺ​ការ​ពឹង​ផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​ទៅ​លើ​ឧបករណ៍​នា​នា​ដែល​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​។​ ឧបករណ៍​ទាំង​នេះ​ជា​ចំណុច​ដែល​ផុយ​ស្រួយ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ជន​ខិល​ខូច​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​បង្កើន​ឱ​កាស​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​។ ស្ថា​ប័ន​គួរ​តែ​រៀប​ចំ​ និង​ពិនិត្យ​មើល​ឧបករណ៍ ព្រមទាំង​ទី​តាំង​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ទិន្ន​ន័យ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​នូវ​ហា​និ​ភ័យ​នេះ​។
 4. ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ និង​របក​គំ​ហើញ​ថ្មីៗ​
  បើ​ទោះ​បី​ជា​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ក៏​ដោយ ​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​ចំណេះដឹងបច្ចេក​វិទ្យា ​និង​កម្ម​វិធី​ថ្មីៗក៏​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​នូវ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ទាំង​នោះ​។ ការ​យល់​ដឹង​ពី​វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​និង​ទប់​ស្កាត់​ពិត​ជា​ល្អ​ប្រសើរ ​ប៉ុន្តែ​អ្នក​ទាំង​អស់​គួរ​គ្នា​គួរ​តែ​ចេះ​ធ្វើ​ការតាមដាន ​និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​អំ​ពី​វិធី​សាស្ត្រ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទាំង​នោះដែរ​។
 5. ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​នៅ​ផ្នែក​អាកាសចរណ៍​
  ប្រ​ធាន​បទ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ និង​សុវត្ថិភាព​នៅ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ទៅ​លើ​វិស័យ​អាកាសចរណ៍​ ត្រូវបាន​យក​មក​ពិភាក្សា​ក្នុង​កម្មវិធី​វេ​ទិ​កា​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិ​ភព​លោក​។ វិ​សាល​ភាព​នៅ​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័យ​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វិស័យ​នេះ ​ទៅ​ជា​ចំណុច​ដ៏​ក្តៅ​គ​គុក​សម្រាប់​ជន​ខិល​ខូច​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​។ ​វិ​ធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​គឺ​ភាគ​ច្រើន​​តាម​រយៈតំណ​ភ្ជាប់​(Phishing​ ​Links)​ ការ​លួច​យក​ទិន្ន​ន័យ​(Data ​Breaches) ​និង​មេ​រោគ​ចាប់ជំរិត (Ransomware)​។
 6. Business ​Email ​Compromise​ នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​Business ​Email ​Compromise ​(BEC) ​នៅ​តែ​បន្ត​ជា​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដ៏​ស​កម្ម​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១​។​ មនុស្ស​​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​រង​គ្រោះ​នូវ​ការ​ឆបោក​តាម​រយៈ​រូប​ភាព​មួយ​នេះ​ ដោយ​សារ​ការ​ងារ ​និង​ប្រ​តិ​បត្តិការ​ជា​ច្រើន​ធ្វើ​តាម​រយៈ​អ៊ី​មែល​។ ​BEC​ គឺ​ជា​ការ​ផ្ញើ​សារ​តាម​រយៈ​អ៊ី​មែល​ដោយ​ក្លែង​បន្លំ​ទៅ​កាន់​អ្នក ​ដោយ​ធ្វើ​លេស​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដៃ​គូររបស់​អ្នក​រួច​បញ្ឆោត​អ្នក​ឱ្យ​ផ្ទេរ​ជា​សាច់​ប្រាក់​ចូល​គណនី​របស់​ពួក​គេ​។​ ភាគ​ច្រើន​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯក​ជន​ជួប​ប្រទះ​នូវ​បញ្ហា​មួយ​នេះ​។

ប្រភព៖ https://techhq.com/2021/01/were-capitol-rioters-a-national-cybersecurity-threat/​