ភាពចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និង Facebook

May 28th, 2021

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​iOS​របស់​Apple នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ប្រសិន​បើ​កម្មវិធីណា​មួយ​ចង់​តាម​ដាន​អ្នក។ មូល​ហេតុនេះ​ហើយ​ធ្វើ​ក្រុមហ៊ុន​Facebookមិន​សូវ​ពេញ​ចិត្ត​នូវ​ដំណើរ​ការ​មួយ​នេះ​។​