របៀបធ្វើឱ្យ Wi-Fi របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន

October 18th, 2021

មនុស្ស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ និង​ប្រើ Wi-Fi របស់​អ្នក អាច​នឹង​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន ឬ​បង្ក​ឱ្យ​មាន​បញ្ហា​ដល់​អ្នក និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំពុង​តែ​ប្រើ Wi-Fi នោះ។ ការ​ការ​ពារ Wi-Fi នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដែល​ពិបាក​ពេក​ទេ។ អត្ថបទ​នេះ ​យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ Wi-Fi របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន។​