ភាព​ច​លា​ចល​នៅ​អ៊ី​រ៉ង់​ ​តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ជា​មួយ​អ៊ី​រ៉ង់​ និង​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​?

November 4th, 2022

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​កំពុង​សម្ដែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភអំពី​ការ​ដាច់​អ៊ីន​ធឺណិត ​និង​ការ​មិន​អាច​ចូល​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​ចំនួន។