មុខងារថ្មីរបស់ហ្វេសប៊ុក – Access Your Information

January 20th, 2021

Access Your Information ជា​មុខ​ងារ​ថ្មី​ដែល​ហ្វេសប៊ុក​ទើប​តែ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​កាល​​ពី​​ថ្ងៃ​ទី១២​ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២១ ថ្មីៗ​នេះ។​ មុខ​ងារ​​នេះ​វា​ អាច​ជួយ​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​លើ​ឯក​ជន​ភាព​ រវាង​អ្ន​ក​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ហ្វេស​ប៊ុក។