តើ Clubhouse មានសុវត្ថិភាពកម្រិតណា?

May 18th, 2021

ខណៈ​ពេល​កំពុង​មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ កម្មវិធី Clubhouse ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​ចន្លោះ​ប្រហោង​ក្នុង​ការ​ពារ​ឯកជនភាព និង​សុវត្ថិភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។​