ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​រយៈ​ការ​ស្កេន QR Code (Quishing) និង​វិធី​សាស្រ្ត​បង្ការ

January 5th, 2024

ការ​ស្កេន​តាម QR Code កំពុង​មាន​ការ​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ព្រោះ​វា​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​រហ័ស តែ​វា​ក៏​អាច​បង្ករ​ហានិភ័យ​ដែរ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ខ្វះ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន។ អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ពន្យល់​ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាមរយៈ QR Code ឬ Quishing និង​ប្រាប់​ពី​វិធី​សាស្រ្ត​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ការ​ពារ​ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ។