កុំព្យូទ័រ

មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​កុំព្យូទ័រ​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​រួម​មាន​​ ការ​ការ​ពារ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កព្យូទ័រ​ ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ប្រព័ន្ធ​ប្រិត្តិការ​ និង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ ការ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​កំចាត់​មេរោគ​ជាដើម​។ល។