មុខ​ងារ​ថ្មី Off-Facebook Activity អាចឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឯកជនភាពបានច្រើនជាងមុន

February 12th, 2020

Off-Facebook Activity គឺជា​មុខ​ងារ​ថ្មី​របស់​ហ្វេស​ប៊ុក ដែល​ ផ្តល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​លទ្ធភាព​ច្រើន​ជាង​មុន​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​លើ​ហ្វេស​ប៊ុក។ មុខ​ងារ​នេះ​អាច​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មើល​ឃើញ​នូវ​ចំនួន​គេហ​ទំព័រ និង​កម្ម​វិធី​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ (App) ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ហ្វេស​ប៊ុក និង​អាច​ឱ្យ​អ្នក​បញ្ចប់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​គេហ​ទំព័រ និង App ទាំង​នោះ​ជា​មួយ​ហ្វេស​ប៊ុក​បាន។

Windows 7 លែងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (update) ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

January 20th, 2020

ក្រុម​ហ៊ុន​ Microsoft នឹង​ឈប់​គាំ​ទ្រ ឬឈប់​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ Widows 7 ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ​តទៅ។