សុវត្ថិភាពនៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតជាមួយ HTTPs

November 25th, 2021

ការចូលទៅប្រើគេហទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋាន HTTPS គឺមានសុវត្ថិភាព មានន័យថា នៅចន្លោះពីកម្មវិធីរុករក (Browser) របស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ គឺត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្ម ឬអ៊ីនគ្រីប (Encrypted)