អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ