ទូរស័ព្ទ

គន្លឹះក្នុងការ​ពារ​ការ​ឃ្លាំ​មើល​ ការ​ពារ​ទិន្ន​ន័យ​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ ការបើកឬបិទមុខងារសុវត្ថិ​ភាព​ និង​កម្មវិធី​សុវត្ថិភាព​មួយ​ចំនួន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​មាតិកា​នេះ។